SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsaka enota po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta izmed predstavnikov sveta staršev enote, kjer ima vsak oddelek po enega predstavnika.

Svet staršev enote obravnava vprašanja, pomembna za delo v enoti.

Prvi sklic sveta staršev zavoda opravi ravnatelj.

Svet  staršev zavoda:

  • predlaga nadstandardne programe
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitev,
  • daje mnenje k predlogu programa razvoja vrtca in o LDN ( letni delovni načrt),
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno varstveni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda in opravlja druge naloge skladno z zakonom

Poslovnik sveta staršev najdete na tej povezavi.