Nacionalni Kurikulum je odprt in fleksibilen za različne pristope. Ena izmed izvedbenih variant je tudi metodologija Korak za korakom, ki temelji na uvajanju pristopov, ki so osredotočeni na otroka in temelji na dveh osnovnih načelih:

  • otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe,
  • vzgojitelji krepijo rast in razvoj otrok, če gradijo na njihovih interesih, potrebah in na močnih področjih.

Skrbno načrtovano okolje vzpodbuja otroka, da raziskuje, se uči in ustvarja. Visok nivo znanja strokovnega tima o otrokovem razvoju  zagotavlja kakovostno načrtovanje  sredstev in pripomočkov za učenje. Tim določi primerne cilje za vsakega otroka in tudi za skupino, da se odziva na interese otrok, upošteva individualne potrebe in posebnosti  vsakega otroka, da  vzpodbuja in ohranja naravno radovednost ter mu pomaga pri socializaciji z različnimi oblikami kooperativnega učenja.

Otrokovo okolje v oddelku je oblikovano tako, da omogoča:

  • možnost izbire,
  • da se starši lahko aktivno vključujejo v dejavnosti vrtca,
  • uresničevanje individualizacije,
  • izgradnjo skupnosti,
  • timske pristope,
  • sodelovanje staršev pri načrtovanju in aktivnem učenju otrok,
  • aktivno in učinkovito učenje vseh posameznikov v skupini.

V tem šolskem letu ima vrtec prednostno področje glede na Metodologijo Korak za korakom Strategije poučevanja.