SODELOVANJE S STARŠI

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

 

1. SOUPRAVLJANJE STARŠEV

Starši so izvoljeni v tri organe soupravljanja v vrtcu in sicer:

 1. Svet staršev v enotah,

 2. Svet staršev zavoda,

 3. Svet zavoda.

SVET STARŠEV ENOTE

 • Šteje toliko članov, kolikor je v enoti oddelkov,

 • izmed članov izvoli svojega predsednika za Svet staršev zavoda,

 • obravnava LDN enote za tekoče šolsko leto in se seznani z njegovo realizacijo,

 • obravnava morebitno problematiko enote.

SVET STARŠEV ZAVODA

 • V Svetu staršev zavoda je po en predstavnik staršev iz Sveta staršev enot,

 • seje sklicuje in vodi predsednik Sveta staršev zavoda na lastno pobudo, na pobudo staršev ali na predlog ravnatelja ali njegovega pomočnika,

 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca ter k LDN zavoda za tekoče šolsko leto, seznani se z realizacijo LDN za preteklo šolsko leto,

 • voli tri predstavnike staršev v Svet zavoda,

 • voli dva predstavnika staršev v Komisijo za sprejem otrok v vrtec,

 • obravnava morebitne pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom.

2. VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNO DELO

Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja  in dela v vrtcu, vendar je potrebno ob tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Preko oglasnih desk, spletne strani in e – učilnic so  starši  obveščeni o tem, kakšne dejavnosti potekajo in kako se odvija življenje v vrtcu. Starše povabimo k aktivnemu sodelovanju v oddelku, kjer se lahko vključijo v različne dejavnosti in aktivnosti v dogovoru z vzgojiteljem.

 

3. RODITELJSKI SESTANKI

V vseh enotah vrtca bo v skladu s programom dela izveden en roditeljski sestanek.

Čas izvedbe: 27.8.2014

Kraj izvedbe: enote vrtcev

Izvajalci: vodje enot, vzgojiteljice, vzgojitelji, pomočnice in pomočniki vzgojiteljev.

Vsebine:

 • organizacija dela v posamezni enoti v šolskem letu,

 • predstavitev življenja in dela v oddelku,

 • odpiralni čas enot,

 • dopolnitev Svetov staršev enot, Sveta staršev zavoda,

 • vprašanja, pobude staršev.

4. SREČANJA OTROK S STARŠI IN STROKOVNIMI DELAVCI

V tem šolskem letu načrtujemo različna srečanja, in sicer:

 • JESENSKO SREČANJE: kostanjevi pikniki, orientacijski pohodi, izleti, delavnice oblikovanja iz naravnega materiala, jesenska raziskovanja v naravi,…

 • SPOMLADANSKO SREČANJE: družinska srečanja s prikazi različnih področij Kurikula, delavnice oblikovanja, …

 • ZAKLJUČNO SREČANJE: izleti, pikniki, športno popoldne, delavnice iz različnih področij dejavnosti, iskanje zakladov, različne prireditve in praznovanja,…

5. INDIVIDUALNI POGOVORI S STARŠI

1x mesečno, oziroma po potrebi, bodo vzgojiteljice oz. vzgojitelji povabili starše na individualne pogovorne ure, ki so namenjene pogovoru o otrokovem razvoju in napredku.

Starši se lahko obrnejo na vzgojiteljico ali vzgojitelja  tudi izven časa, namenjenega pogovornim uram, starši se za tako obliko pogovora predhodno dogovorijo z vzgojiteljico ali vzgojiteljem.

 

6. PREDAVANJE ZA STARŠE

V letošnjem šolskem letu bomo izvedli najmanj eno predavanje za starše, in sicer z vzgojno tematiko (točen naslov bo objavljen kasneje)

Čas izvedbe: 6.1.2015

Kraj izvedbe: telovadnica, enota Maistrova

Izvajalka: Simona Levc, logopedinja.

 

7. POGOVORNA URA ZA STARŠE

V mesecu oktobru bodo v vseh oddelkih vrtca izvedene skupne pogovorne ure s starši. Strokovni delavci bodo na njih predstavili življenje v skupni.

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:

Od staršev v našem vrtcu pričakujemo:

 • da se bodo zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj ter da bodo aktivno sodelovali z vzgojnim osebjem vrtca,

 • da nam posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil (naslov, telefonska številka doma ali v službi),

 • da pred prvim vstopom v vrtec opravijo z otrokom zdravniški pregled in vzgojiteljici otroka oddajo ustrezno potrdilo,

 • da vzgojiteljici otroka posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih posebnostih,

 • da v slučaju bolezni, otroka obdržijo doma in vzgojiteljici javijo vzrok izostanka,

 • da otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici v igralnici, in da otroka tudi osebno prevzamejo v prostorih vrtca,

 • v kolikor starši otroka ne morejo sami pripeljati v  vrtec in odpeljati iz njega,  zagotovijo otroku spremstvo na poti v vrtec in domov  z osebo, staro najmanj 10 let, in za tako spremstvo predložijo vzgojiteljici pisno pooblastilo,

 • da starši poskrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok (nakit, ostri predmeti…),

 • starši lahko uveljavljajo znižano plačilo za plačilo programa vrtca, v katerega je vključen otrok. Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo, ki pa se vsako leto

  sproti določi na podlagi bruto mesečnega dohodka na družinskega člana preteklem koledarskem letu. Center za socialno delo na podlagi oddane Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 • starši so vrtcu  dolžni redno plačevati oskrbnino, izračunano na podlagi odločbe centra za socialno delo,

 • v primeru izrednega vzroka za izpis otroka iz vrtca,  starši izpolnijo pisno izjavo na upravi vrtca, in sicer  najmanj do 15 v mesecu za željeni izpis z naslednjim mesecem,  in o tem obvestijo tudi vzgojiteljico,

 • vseh ostalih obveznostih staršev do vrtca so le-ti obveščeni še pisno (po pošti, ali preko vzgojiteljice otroka), na roditeljskih sestankih, na oglasnih deskah enot  in preko ravnatelja.