PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

 

1. SOUPRAVLJANJE STARŠEV

Starši so izvoljeni v dva organa soupravljanja v vrtcu in sicer:

 1. Svet staršev zavoda,

 2. Svet zavoda.

  SVET STARŠEV ZAVODA

 • V Svetu staršev zavoda je po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka vrtca,

 • seje sklicuje in vodi predsednik Sveta staršev zavoda na lastno pobudo, na pobudo staršev ali na predlog ravnatelja ali njegovega pomočnika,

 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca ter k Letnemu delovnemu načrtu (LDN) zavoda za tekoče šolsko leto, seznani se z realizacijo LDN za preteklo šolsko leto,

 • voli tri predstavnike staršev v Svet zavoda,

 • voli dva predstavnika staršev v Komisijo za sprejem otrok v vrtec,

 • obravnava morebitne pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom.

2. VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNO DELO

Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja  in dela v vrtcu, vendar je potrebno ob tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Preko oglasnih desk, spletne strani in eAsistenta so  starši  obveščeni o tem, kakšne dejavnosti potekajo in kako se odvija življenje v vrtcu. Starše povabimo k aktivnemu sodelovanju v oddelku, kjer se lahko vključijo v različne dejavnosti in aktivnosti v dogovoru z vzgojiteljem.

3. RODITELJSKI SESTANKI

V vseh enotah vrtca bo v skladu s programom dela izveden en roditeljski sestanek.

Čas izvedbe: zadnji teden v avgustu

Kraj izvedbe: enote vrtcev

Izvajalci: vzgojiteljice, vzgojitelji, pomočnice in pomočniki vzgojiteljev.

Vsebine:

 • organizacija dela v posameznem oddelku v šolskem letu,

 • predstavitev življenja in dela v oddelku,

 • odpiralni čas enot,

 • uvajanje otrok v vrtec
 • izvolitev predstavnika oddelka, ki bo vključen v Svet staršev zavoda,

 • vprašanja, pobude staršev.

4. SREČANJA OTROK S STARŠI IN STROKOVNIMI DELAVCI

V posameznem šolskem letu načrtujemo različna srečanja, in sicer:

 • JESENSKO SREČANJE: kostanjevi pikniki, orientacijski pohodi, izleti, delavnice oblikovanja iz naravnega materiala, jesenska raziskovanja v naravi…

 • SPOMLADANSKO SREČANJE: družinska srečanja s prikazi različnih področij Kurikula za vrtce ali različnih področij dela po metodologiji Korak za korakom…

 • ZAKLJUČNO SREČANJE: različne zaključne prireditve z nastopom otrok, izleti, športno popoldne, delavnice iz različnih področij dejavnosti, iskanje zakladov…

5. INDIVIDUALNI POGOVORI S STARŠI

Starši imajo enkrat letno, oziroma po potrebi večkrat letno, možnost individualnega razgovora z vzgojiteljico/vzgojiteljem njihovega otroka. Vzgojitelji-ce starše povabijo v dogovoru s starši ali pa imajo starši možnost, da se vpišejo na ponujen seznam v terminu, ki je na razpolago. Starši se lahko obrnejo na vzgojitelja-ico tudi izven časa, namenjenega pogovornim uram, če imajo kakšno težavo, za tako obliko pogovora se morajo predhodno dogovoriti z vzgojiteljico ali vzgojiteljem. Individualne pogovorne ure so namenjene pogovoru o otrokovem razvoju in napredku.

 

6. PREDAVANJE ZA STARŠE

Vrtec vsako šolsko leto organizira najmanj eno strokovno predavanje za starše vseh vključenih otrok. Teme predavanja se večinoma nanašajo na vzgojno tematiko ali drugo aktualno tematiko.

 

7. POGOVORNA URA ZA STARŠE

V vsakem oddelku vrtca sta tekom šolskega leta organizirani dve skupni pogovorni uri. Strokovni delavci na njih predstavijo življenje in delo v posamezni skupni, njeno dinamiko ter glavne cilje, ki jih bodo zasledovali tekom šolskega leta. Konec šolskega leta strokovni delavci predstavijo njihovo uresničitev.

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:

Od staršev v našem vrtcu pričakujemo:

 • da se bodo zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj ter da bodo aktivno sodelovali z vzgojnim osebjem vrtca,

 • da nam posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil (naslov, telefonska številka doma ali v službi),

 • da pred prvim vstopom v vrtec opravijo z otrokom zdravniški pregled in vzgojiteljici otroka oddajo ustrezno potrdilo,

 • da vzgojiteljici otroka posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih posebnostih,

 • da v slučaju bolezni, otroka obdržijo doma in vzgojiteljici javijo vzrok izostanka,

 • da otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici v igralnici in da otroka tudi osebno prevzamejo v prostorih vrtca,

 • v kolikor starši otroka ne morejo sami pripeljati v  vrtec in odpeljati iz njega,  zagotovijo otroku spremstvo na poti v vrtec in domov  z osebo, staro najmanj 10 let in za tako spremstvo predložijo vzgojiteljici pisno pooblastilo,

 • da starši poskrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok (nakit, ostri predmeti…),

 • starši lahko uveljavljajo znižano plačilo za plačilo programa vrtca, v katerega je vključen otrok. Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo, ki pa se vsako leto

  sproti določi na podlagi bruto mesečnega dohodka na družinskega člana preteklem koledarskem letu. Center za socialno delo na podlagi oddane Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev staršem izda odločbo o uvrstitvi v določen plačilni razred..

 • starši so vrtcu dolžni redno plačevati oskrbnino, izračunano na podlagi odločbe centra za socialno delo,

 • v primeru izrednega vzroka za izpis otroka iz vrtca, starši izpolnijo pisno izjavo na upravi vrtca na obrazcu Vloga za izpis otroka iz vrtca, in sicer najmanj do 15 v mesecu za željen izpis z naslednjim mesecem, o tem obvestijo tudi vzgojiteljico otroka,

 • o vseh ostalih obveznostih staršev do vrtca so le-ti obveščeni še pisno (po pošti, ali preko vzgojiteljice otroka), na roditeljskih sestankih, na oglasnih deskah enot in preko eAsistenta.