Spoštovani,

v zvezi s skupino Visoke cene VVZ Slovenj Gradec, ki se je oblikovala na socialnem omrežju FB naj uvodoma pojasnim, da se cene vrtca oblikujejo v skladu Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki določa elemente cene. Največji delež cene (80%) predstavlja strošek dela, ki obsega izključno zakonske obveznosti delodajalca v zvezi s plačilom dela zaposlenih. Stroški dela zaposlenih na istem delovnem mestu niso enaki, saj nanje vplivajo dodatki na delovno dobo ter dodatki za napredovanja zaposlenih v plačne razrede in nazive. Tudi pri materialnih stroških nimamo velikega manevrskega prostora, saj cen elektrike, ogrevanja, čistilnih sredstev, sanitetnega materiala, rednih vzdrževanj in drugih nujno potrebnih storitev in materiala ne določamo sami. Pri načrtovanju izobraževanj za zaposlene, ki jih moramo kot delodajalec zagotoviti v obsegu 40 ur letno, izbiramo velikokrat brezplačne storitve, ki jih lahko zagotovimo s sodelovanjem z zavodi v lokalnem okolju ali iz razpisov. Res pa je, da si prizadevamo otrokom zagotoviti kvaliteten didaktični material in igrače. Prav tako kot vrtec ne določamo in nimamo vpliva na cene živil

Kot vrtec tudi ne določamo plačilnega razreda staršev, ampak ga določi CSD na podlagi prihodkov družine.

Starši lahko povišanje cen storitev, živil in drugih nujnih življenjskih stroškov občutijo tudi sicer, ne samo na položnici za vrtec, ki so s 1. 1. 2024 res nekoliko višje. 

Z letošnjim letom je sprememba tudi pri obračunavanju olajšav za bolnišnične odsotnosti. Le-te se obračunavajo pri strnjeni odsotnosti otroka nad 21 dni (50% olajšava) in nad 40 dni (z zdravniškim potrdilom, 80% olajšava plačila oskrbnine). V kolikor otrok manjka v januarju 11 dni in nato še v februarju 11 dni, se oskrbnina za januar zniža samo za ceno živil. Pri februarski oskrbnini pa bo poračunana olajšava za vse dneve odsotnosti, v tem primeru 50 % za 22 dni).  

 

mag. Mojca Verhovnik, ravnateljica