SKLAD VVZ SLOVENJ GRADEC

Decembra 2021 smo v našem vrtcu ustanovili Sklad Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, s katerim želimo vsem otrokom zagotoviti čim bolj spodbudno okolje za vzgojo in izobraževanje ter njihov vsestranski razvoj.

V času izjemnega poviševanja življenjskih in drugih stroškov bodo sredstva sklada primarno namenjena ohranjanju standarda predšolske vzgoje (nakupu didaktičnega materiala in pripomočkov, igrač, knjig, financiranju obiska kulturnih predstav, vključevanju v različne športne dejavnosti idr.). Prizadevamo si tudi, da bi lahko vsem
otrokom zagotovili enake možnosti za vključevanje v aktivnosti, ki niso obvezna vsebina vzgojno-izobraževalnega programa, a kljub temu predstavljajo neprecenljive in nepozabne izkušnje.

Za delovanje sklada in nadzor nad porabo sredstev skrbi upravni odbor, ki ga imenuje svet staršev, sestavljajo pa ga štirje predstavniki staršev in trije predstavniki vrtca.

Donatorji Sklada vzgojno varstvenega sklada Slovenj Gradec lahko postanete:

  • z neposrednim nakazilom poljubnega zneska na račun Sklada vzgojno varstvenega zavoda SI56 0131 2603 0641 538 odprt pri UJP Slovenska Bistrica (S PRIPISOM ZA SKLAD);
  • z donatorsko pogodbo;
  • z donacijo denarnih sredstev na dobrodelnih prireditvah, kjer sklad zbira prostovoljne prispevke;
  • z donacijo 0,3 % dohodnine Skladu Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec.

Vsak prispevek šteje in prispeva k dobrobiti ter obogatitvi razvoja v vrtec vključenih otrok.