SVETOVALNA DELAVKA: Urška Repnik, dipl. vzg. in univ. dipl. pedagoginja

E-pošta: urska.repnik@guest.arnes.si

TEL.: 02 62 09 555, 041 300 286

SEDEŽ v enoti Maistrova, Maistrova ulica 2a

Pokriva delo svetovalne službe v enoti Maistrova z oddelkom na Prvi OŠ Slovenj Gradec, oddelkom Sele ter v enoti Celjska. Vodi postopek vpisa otrok v vrtec za vse enote, dosegljiva večinoma po 11. uri.

 

SVETOVALNA DELAVKA: Katja Mlinšek, dipl. vzg. in univ. dipl. pedag. in soc.

E-pošta: katja.mlinsek@guest.arnes.si

TEL.: 041 656 435

SEDEŽ v enoti Legen, Zidanškova 39

Pokriva delo svetovalne službe v enotah Legen, Pameče, Podgorje, Šmartno, Mislinja z oddelkoma Mislinja 2 in na OŠ Dolič.

POSEBNOSTI:

 • pomoč in podpora otrokom,
 • sodelovanje in posvetovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic,
 • svetovalno in posvetovalno delo s starši in družinami,
 • sodelovanje z vodstvom vrtca,
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

CILJI:

 • svetovalna služba skupaj s starši, vzgojiteljicami, vzgojiteljicami-pomočnicami vzgojiteljic in vodstvom sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela v vrtcu;
 • prizadeva si za optimalen razvoj vsakega vključenega otroka;
 • na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela;
 • sodeluje z ustreznimi zunanjimi ustanovami;
 • koordinira delo in sodeluje v strokovni skupini za otroke s posebnimi potrebami;
 • sodeluje z mobilno specialno pedagoginjo v vrtcu pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • sodeluje z vzgojiteljico v razvojnem oddelku vrtca.

NAJPOGOSTEJŠE TEME, O KATERIH SE LAHKO POGOVORITE S SVETOVALNO DELAVKO:

 • priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec (Uvajanje otroka v vrtec);
 • posvetovanje ob odložitvi všolanja ali ob in prehodu otroka v šolo;
 • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju;
 • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini: rojstvo mlajšega sorojenca, ločitev staršev, selitev družine, smrt ožjega družinskega člana, socialno-ekonomske stiske ipd.;
 • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih stisk in težav glede hranjenja, spanja, močenja postelje, nemirnosti, strahovih, agresivnem vedenju, …
 • razumevanje in pomoč pri odpravljanju  otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk,
 • posvetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku.

V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Svetovanje je večinoma osebno, poteka na osnovi prostovoljnosti staršev, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.